მუნიციპალიტეტის სამსახურები

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მართვაში მყოფი ა(ი)იპ-ბი

 

N დასახელება

 

საკონტაქტო ტელეფონი სახელი.გვარი ელ.ფოსტა
1 ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი

 

599 95 80 71 სოსო დევიძე
2 ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი

 

 

2 ა(ა)იპ თერჯოლის საფეხბურთო კლუბი „საპოვნელა“

 

 

3 ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

 

599-94-82-55 თამარ არჯევანიძე T.ardjevanidze@mail.ru
4 ა(ა)იპ  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

 

595 54 05 90 მაია თორთლაძე terjolis.skolamdeli@mail.ru
5 ა(ა)იპ  თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი

 

 

599 000 257 რუსუდან კოვზირიძე Terjola.mosts.centre@gmail.com
6 ა(ა)იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრი

 

 

599 935 936 ტარიელ ფანჩულიძე dasuftaveba@hotmail.com
7 ა(ა)იპ  თერჯოლის  სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიც. ცენტრი 599 33 14 80 ირაკლი ჩხეიძე

 

 

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შპს-ები

 

დასახელება

 

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი ტელ. ნომერი
1 შპს გაზეთი ,,თერჯოლა’’ დავით კლდიაშვილი              599 912414

 

2 შპს თუზის საექიმო ამბულატორია  

 

3 შპს ზედა სიმონეთის საექიმო ამბულატორია იამზე ჟორჟოლიანი             595 56 96 01

 

4 შპს ეწრის საექიმო ამბულატორია ნატო ეგუტიძე                    599 48 77 76

 

5 შპს რუფოთის საექიმო ამბულატორია ნინო ამუშუკელი                 599 73 97 59

 

6 შპს კვახჭირის საექიმო ამბულატორია მერი ღვალაძე                     571 09 00 30

 

7 შპს სიქთარვის საექიმო ამბულატორია ვალერიან კახიძე                  514 01 14 04

 

8 შპს ,,ჯანმრთელობა’’ ჭოგნარის საექიმო ამბულატორია დალი ბერეკაშვილი              593 23 73 70

 

9 შპს გოდოგნის საექიმო ამბულატორია მზევინარ კვიმსაძე               558 33 56 27

 

10 შპს ,,ნანა’’ ქვედა სიმონეთის საექიმო ამბულატორია მაია მაღლაკელიძე               599 93 94 19

 

11 შპს ბარდუბნის საექიმო ამბულატორია მაია კლდიაშვილი               599 53 43 48

 

12 შპს ,,ჰიპოკრატე’’ ღვანკითის საექიმო ამბულატორია ძიმჟური ტრაპაიძე               593 28 60 67

 

13 შპს ახალთერჯოლის საექიმო ამბულატორია მზია აბაშიძე                       593 28 60 67

 

14 შპს ნახშირღელის საექიმო ამბულატორია შორენა ვარდუკაძე                577 47 79 11

 

15 შპს საზანოს საექიმო ამბულატორია ხათუნა კირკიტაძე               558 54 54 58

 

16 შპს ალისუბნის საექიმო ამბულატორია იამზე წიწილაშვილი            599 94 34 00

 

17 შპს პროფესორ პ. შოთაძის სახელობის ჩხარის საუბნო საავადმყოფო გრიგოლ სიმონგულაშვილი

599 58 49 32

 

18 შპს ძევრის საექიმო ამბულატორია ციცო მეფარიშვილი              599 53 71 25

 

 

Share