განკარგულება # 46 50 აიპების რეორგანიზაცია

განკარგულება # 46 51 ჭოგნარის სკოლისათვის ბასილაძის სახელის მინიჭების შესახებ

განკარგულება # 46 53 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა (მერქნული მასალა)

განკარგულება # 46 54 საპროექტო წინადადებები

განკარგულება # 46 55 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ცვლილება)

განკარგულება # 46 56 მედიკამენტები

განკარგულება # 46 58 გამგებლისათვის ტანხმობის მიცემა აიპების რეორგანიზაციაზე

განკარგულება # 46 59 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა გამარტივებულ შესყიდვებზე

განკარგულება # 46 61 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გადაცემის შესახებ

განკარგულება # 46 63 გამგებლისათვის ტანხმობის მიცემა ( სამასალე მერქანი)

განკარგულება # 46 64 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა (მანქანა)