სამართლებრივ აქტების პროექტებზე დაინტერესებულ პირთა მოსაზრებების წარდგენის ვადები და წესები

Share