საკრებულოს დადგენილებები

 

დადგენილება საშტატო -დასამტკიცებელი 3 ivlisi

დადგენილება32 თერჯოლა ბიუჯეტი 2018 წელი 5 cvlileba 4 ივნისი

დადგენილება # 31 თერჯოლა ბიუჯეტი 2018 წელი 4 cvlileba 24 მაისი

დადგენილება#30 თერჯოლა ბიუჯეტი 2018 წელი 3 cvlileba 7 მაისი

დადგენილება-29-ნარჩენების-მართვის-კოდექსი

დადგენილება-28-სკ.-აღზრდისა-და

დადგენილება-27-სკ.-აღზრდისა-და

დადგენილება-26-სკ.აღზრდისა-და

დადგენილება-25-სკ.-განათლების-და

დადგენილება-24-სკ.-აღხრდისა-და

დადგენილება # 23 აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 22 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულიების მიწის ნორმატიული ფასის

დადგენილება N 21       თერჯოლა ბიუჯეტი 2018 წელი 2 cvlileba 19 თებერვალი

დადგენილება # 20 შშმპ საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების შესახებ

დადგენილება # 19 ძალადაკარგულად გამოცხადება (საშეშე და სამასალე მერქნის უსასყიდლოდ განკარგვის

დადგენილება # 18 მერიის დებულების დამტკიცების შესახე (ცვლილება)

დადგენილება # 17 2018 წლის ბიუჯეტის 1 ცვლილება

დადგენილება # 16 საკრებულოს საშტატო ნუსხა

დადგენილება # 15 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის

დადგენილება # 14 მერიის საშტატო ნუსხა        საშტატო ნუსხა

დადგენილება # 13 მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 12 მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება

დადგენილება # 11 მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება

დადგენილება # 10 მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 9 მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 8 მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულება

დადგენილება # 7 მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

დადგენილება # 6 მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის

დადგენილება # 5 მერიის განათლების, კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა

დადგენილება # 4 მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულება

დადგენილება # 3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის

დადგენილება # 2 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 1 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საშეშე და სამასალე

 

 

 

 

დადგენილება N 39 თერჯოლა ბიუჯეტი 2017 წელი 1 3ცვლილება 29 დეკემბერი

დადგენილება N 38 თერჯოლა ბიუჯეტი 2017 წელი 1 2 ცვლილება 28 დეკემბერი

დადგენილება N 37 თერჯოლა ბიუჯეტი 2018 წელი

დადგენილება N 36 თერჯოლა ბიუჯეტი 2017 წელი 1 1 ცვლილება 22 დეკემბერი

დადგენილება # 35 მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა რანგირება რანგები და კატეგორიები

დადგენილება # 34 მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

დადგენილება # 33 მერიი ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

დადგენილება # 32 მერიის ინფრასტრუქტურის,

დადგენილება # 31 მერიის განათლების, კულტურის, სპ. და ახალგაზრდულ საქმეთა სამასხურის დებულება

დადგენილება # 30 მერიის სახმხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 29 შიდა აუდუტიუსა და მონიტორინგის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 28 მერიის ჯანმრთ. და სოც. დაცვის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 27 მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 26 მერიის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

დადგენილება # 25 მერიის დებულება

Share